Schilderij

Pinksteren

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

Joh.14:16-17 ~ 15:26-27

Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren. Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen, maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal. Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden...

1 Cor.14:1 ~ 14:18-19 ~ 14:36,39

De stem voor God

In de bijbel wordt er naar De Heilige Geest verwezen als de Heler, de Trooster en de Gids...

Pinksteren, de wederopstanding...

Jezus' zijn lichaam transfigureerde en verrees, hoe verwoord je dat hij later in solide vlees aan de apostelen verschijnt?

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...