Kruis en nagels

Pasen

De boodschap van de kruisiging...

Wij hebben niet eerder bij de kruisiging stilgestaan vanwege haar angstige bijbetekenissen. De enige nadruk die wij er op hebben gelegd is dat het geen vorm van straf was. Maar wij weten dat niets werkelijk in alleen negatieve termen kan worden uitgelegd.

Er is een positieve interpretatie van de kruisiging die volledig is verstoken van angst en daarom volledig heilzaam in wat zij onderwijst, mits zij juist wordt verstaan. Zij is niets meer dan een extreem voorbeeld.

Haar waarde, zoals de waarde van enig leermiddel, ligt uitsluitend in het soort van leren dat zij vergemakkelijkt. Zij kan en is verkeerd begrepen. Maar dit is alleen omdat de angstigen, geneigd zijn angstig waar te nemen. Ik heb jou eerder gezegd dat jij je altijd op mij kunt beroepen om mijn beslissing te delen en die aldus te versterken. Ik heb jou eveneens gezegd dat de kruisiging de laatste zinloze reis was die het Zoonschap behoeft te ondernemen en dat zij voor iedereen die haar begrijpt bevrijding van angst zou moeten betekenen.

Terwijl wij eerder alleen de Wederopstanding benadrukten, werd de bedoeling van de Kruisiging en hoe zij in wezen tot de Wederopstanding leidde, op dat moment niet duidelijk gemaakt. Niettemin heeft zij een uitgesproken bijdrage aan jouw eigen leven te leveren en als jij haar zonder angst wilt overwegen, zal zij jouw eigen rol als leraar helpen begrijpen.

Jij hebt jarenlang gereageerd alsof jij werd gekruisigd. Dit is een markante neiging van de afgescheidenen, die altijd weigeren na te gaan wat zij zichzelf hebben aangedaan. Projectie betekent woede, woede kweekt aanval en aanval bevordert angst. De werkelijke betekenis van de kruisiging ligt in de ogenschijnlijke intensiteit van de aanval van sommige Zonen van God op een broeder. Dit is natuurlijk onmogelijk en moet volledig als een onmogelijkheid worden begrepen. In feite, tenzij dit volledig wordt begrepen als alleen dat, kan ik niet als een werkelijk model voor leren dienen.

Een aanranding kan uiteindelijk kan alleen op het lichaam worden gedaan. Er is weinig twijfel dat een lichaam een ander kan aanvallen en het zelfs kan vernietigen. Maar als vernietiging zelf onmogelijk is, dan kan iets wat vernietigbaar is niet werkelijk zijn. Daarom kan de vernietiging ervan geen woede rechtvaardigen. Tot de mate waarin jij gelooft dat dit wel zo is, moet jij valse vooronderstellingen aannemen en die aan anderen onderwijzen.

De boodschap die de kruisiging was bedoeld te onderwijzen was dat het niet nodig is om enige vorm van aanval in vervolging te zien, omdat jij niet vervolgd kunt worden. Als jij met woede reageert, moet jij jezelf aan het vernietigbare gelijkstellen en beschouwt jezelf aldus als waanzinnig. Ik heb het volkomen duidelijk gemaakt dat ik gelijk jou ben en dat jij gelijk mij bent. Maar onze fundamentele gelijkheid kan alleen door ons verenigt besluit worden gedemonstreerd.

Jij bent vrij om jezelf als vervolgd waar te nemen als jij zo kiest. Maar jij zult willen onthouden dat wanneer jij kiest zo te reageren, dat ik werd vervolgd zoals de wereld oordeelt en deze evaluatie niet voor mezelf deelde. En omdat ik die niet deelde, versterkte ik die niet. Ik bood derhalve een andere interpretatie van aanval aan en één die ik met jou wil delen. Als jij die wilt geloven, zul jij mij helpen die te onderwijzen.

Wij hebben eerder gezegd, "Zoals jij onderwijst, zo zul jij leren". Als jij reageert alsof jij wordt vervolgd, onderwijs jij vervolging. Dit is niet een les die de Zonen van God zouden willen onderwijzen, als zij hun eigen verlossing willen verwezenlijken. Onderwijs liever jouw eigen volmaakte onschendbaarheid, die de Waarheid in jou is en weet dat zij niet aangevallen kan worden. Bescherm haar niet zelf, of jij hebt geloofd dat zij aanrandbaar is. Jou wordt niet gevraagd om te worden gekruisigd, want dat was deel van mijn eigen onderwijsbijdrage. Jou wordt louter gevraagd mijn voorbeeld te volgen in het aangezicht van veel minder extreme verleidingen om verkeerd waar te nemen en hun niet onwaarachtig als rechtvaardigingen voor woede te accepteren.

Er kan geen rechtvaardiging zijn voor het niet rechtvaardigbare. Geloof niet dat die er is en onderwijs niet dat die er is. Onthoud altijd dat jij zult onderwijzen wat jij gelooft. Geloof met mij en wij zullen als leraren gelijkwaardig worden. Jouw wederopstanding is jouw herontwaken. Ik ben het model voor wedergeboorte, maar wedergeboorte zelf is louter het dagen in jouw geest van wat daar reeds is. God heeft het daar Zelf geplaatst en dus is het voor eeuwig waar. Ik geloofde erin en maakte het daarom voor eeuwig waar voor mij. Help mij het in de naam van het Koninkrijk van God aan onze broeders te onderwijzen, maar geloof eerst dat het voor jou waar is, of jij zult verkeerd onderwijzen.

Mijn broeders sliepen tijdens de zogenaamde "zielestrijd in de hof", maar ik kon niet boos op hen zijn, want ik had geleerd dat ik niet in de steek gelaten kon worden. Peter heeft gezworen dat hij mij nooit zou ontkennen, maar hij deed dat drie keer. Het zou aangemerkt moeten worden dat hij aanbood mij met het zwaard te verdedigen, wat ik natuurlijkerwijze afwees, in het geheel niet behoeftig zijnd voor lichamelijke bescherming. Het spijt mij wanneer mijn broeders mijn beslissing om alleen één stem te horen (en te zijn) niet delen, want dit verzwakt hen als leraren en leerlingen. Maar toch weet ik dat zij niet werkelijk zichzelf of mij kunnen verraden en dat het nog steeds op hen is dat ik mijn kerk moet bouwen.

Er is hierin geen keuze, want alleen jij kunt de fundering van Gods kerk zijn. Een kerk is waar een altaar is en de aanwezigheid van een altaar is wat het een kerk maakt. Een kerk die niet tot liefde inspireert heeft een verborgen altaar dat niet het doel dient waartoe God hem heeft bestemd. Ik moet Zijn kerk op jou grondvesten, want jij, die mij als voorbeeld hebt geaccepteerd, bent letterlijk mijn discipel. Discipelen zijn volgelingen, maar als het voorbeeld dat zij volgen ervoor heeft gekozen hun in alle opzichten pijn te besparen, zijn zij waarschijnlijk onverstandig hem niet te volgen.

Ik verkoos terwille van beide jou en mij te demonstreren dat de meest buitensporige aanranding, zoals beoordeeld door het ego, er niet toe deed. Zoals de wereld deze zaken beoordeelt, maar niet zoals God ze kent, werd ik verraden, verlaten, geslagen, opengereten en tenslotte gedood. Het was volmaakt duidelijk dat dit alleen was vanwege de projectie van anderen op mij, want ik had niemand kwaad gedaan en velen genezen. Wij zijn nog steeds gelijk als leerlingen, alhoewel wij geen gelijke ervaringen benodigen. De Heilige Geest is verheugd wanneer jij genoeg van de mijne kunt leren om door hun herontwaakt te worden. Dat was hun enige doel en dat is de enige manier waarop ik als de Weg, de Waarheid en het Licht waargenomen kan worden.

Wanneer jij maar één Stem hoort wordt er nooit een beroep tot opoffering op jou gedaan. Integendeel, door jezelf in staat te stellen de Heilige Geest in anderen te horen, kun jij van hun ervaringen leren en van hun profiteren zonder hun te ervaren. Dat komt omdat de Heilige Geest één is en elkeen die luistert wordt onvermijdelijk geleid om Zijn weg voor allen te demonstreren. Jij wordt niet vervolgd, noch werd ik dat. Jou wordt niet gevraagd mijn ervaring te herhalen, omdat de Heilige Geest, die wij delen, dit onnodig maakt. Maar om mijn ervaringen constructief voor jezelf te gebruiken, dien jij nog steeds mijn voorbeeld te volgen in hoe hun waar te nemen.

Mijn broeders en de jouwe zijn constant betrokken in het rechtvaardigen van het onrechtvaardigbare. Mijn enige les, die ik moet onderwijzen zoals ik die heb geleerd, is dat geen waarneming die niet overeenstemt met het oordeel van de Heilige Geest gerechtvaardigd kan worden. Ik heb in een heel extreem geval ondernomen aan te tonen dat dit waar was, louter omdat dit als een goed leermiddel zou dienen voor hen wiens verleidingen om aan woede en aanval toe te geven niet zo extreem zou zijn.

Ik wil met God Zelf dat geen van Zijn Zonen zal lijden. Onthoud dat de Heilige Geest de communicatieschakel is tussen God de Vader en Zijn gescheiden Zonen. Als jij naar Zijn Stem wilt luisteren, zul jij weten dat jij net zo min pijn kunt doen als pijn gedaan kunt worden, maar dat velen jouw zegening behoeven om dit voor zichzelf te horen. Wanneer jij alleen deze behoefte in hun waarneemt en niet op enige andere reageert, zul jij van mij hebben geleerd en zo verlangend zijn om jouw leren te delen als ik ben. De kruisiging kan niet worden gedeeld, omdat zij het symbool van projectie is. Maar de Wederopstanding is het symbool van delen, want het herontwaken van iedere Zoon van God is noodzakelijk om het Zoonschap in staat te stellen zijn heelheid te kennen. Alleen dit is kennis.

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk; "onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent." Als jij haar op enige andere manier interpreteert, gebruik jij haar als een wapen voor aanranding liever dan als de oproep tot vrede waarvoor zij was bedoeld. De apostelen begrepen haar vaak verkeerd en altijd om dezelfde reden die maakt dat iemand iets verkeerd begrijpt. Hun eigen onvolmaakte liefde maakte hen kwetsbaar voor projectie en vanuit hun eigen angst spraken zij van de toorn Gods als Zijn vergeldingswapen. Zij konden eveneens niet geheel zonder woede over de kruisiging spreken, omdat hun eigen gevoel voor schuld hen kwaad had gemaakt.

Er zijn twee schitterende voorbeelden van op-z'n-kop denken in het Nieuwe Testament, wiens gehele evangelie alleen de boodschap van liefde is. Deze lijken in het geheel niet op de verscheidene ontglippingen in ongeduld die ik maakte, want ik had het Verzoeningsgebed, wat ik tevens kwam onderwijzen, te goed geleerd om mezelf met op-z'n-kop denken in te laten. Als de Apostelen zich niet schuldig hadden gevoeld, hadden zij mij nooit kunnen citeren als zeggende; "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard" Dit is duidelijk het preciese tegenovergestelde van alles wat ik heb onderwezen.

Noch konden zij mijn reacties tegenover Judas Iskariot hebben beschreven zoals zij deden, als zij mij werkelijk hadden begrepen. Zij hadden niet kunnen geloven dat ik niet had kunnen zeggen; "Verraadt gij den Zoon des mensen met een kus?" Tenzij ik in verraad geloofde. De gehele boodschap van de kruisiging was eenvoudig dat ik dat niet deed. De "straf" die ik over Judas zou hebben afgeroepen was een overeenkomstige omkering. Judas was mijn broeder en een Zoon van God, evenzeer een deel van het Zoonschap als ikzelf. Was het aannemelijk dat ik hem zou verdoemen wanneer ik op het punt stond aan te tonen dat veroordeling onmogelijk is?

Ik ben de Apostelen heel erg dankbaar voor voor hun lering en volledig bewust van de strekking van hun toewijding aan mij. Maar onthoud, wanneer jij hun leringen leest, dat ik hun zelf heb gezegd dat er veel was dat zij pas later zouden begrijpen, omdat zij destijds niet geheel gereed waren om mij te volgen. Ik benadruk dit alleen omdat ik niet wil dat jij enige angst toestaat binnen te komen in het gedachtensysteem waartoe ik jou leid. Ik vraag niet om martelaren, maar om leraren.

Niemand wordt voor zonden "gestraft" en de Zonen van God zijn geen zondaars. Enige notie van "straf" betrekt de projectie van berisping en versterkt het idee dat berisping is gerechtvaardigd. Het gedrag dat resulteerd is een les in berisping, zoals elk gedrag de overtuigingen onderwijst die het motiveren.

De kruisiging was een samenstelling van gedragsuitingen voortkomend uit duidelijk tegengestelde gedachtensystemen. Als zodanig is zij het volmaakte symbool van de strijd tussen het ego en de Zoon van God. Zij was toen evenzeer intramenselijk als intermenselijk, net zoals zij nu is en zij is nog steeds even werkelijk. Maar, omdat zij nu net zo echt is heeft haar les evenredig werkelijkheid wanneer zij is geleerd. Ik heb geen dankbaarheid nodig, net zo min als ik bescherming nodig heb. Maar jij dient jouw verzwakte vermogen om dankbaar te zijn te ontwikkelen, of jij kunt God niet waarderen. Hij heeft jouw waardering niet nodig, maar jij wel.

Jij kunt niet liefhebben wat jij niet waardeert en angst maakt waardering onmogelijk. Wanneer ook jij bang bent voor wat jij bent, waardeer jij het niet en zult het daarom afwijzen. Als een resultaat zul jij afwijzing onderwijzen. Het vermogen van de Zonen van God opereert voortdurend, want zij werden als scheppers geschapen. Hun invloed op elkander is zonder beperking en moet worden gebruikt voor hun verenigde verlossing. Elkeen moet leren onderwijzen dat alle vormen van afwijzing volkomen betekenisloos zijn.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus. De gehele weergave van deze dictatie is later in aangepaste vorm gepubliceerd in deel I van hoofdstuk 6 in de tekst van een cursus in wonderen

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

Zijn laatste week

Zijn laatste week, zoals weergegeven in de vier evangeliën...

Alle dingen zijn een weerklank van de Stem van God

Les 151, uit het viifde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en wanneer jij beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

Wat is de Wederopstanding?

Het is het einde van dromen van ellende en het verheugde gewaarzijn van de Heilige Geest Zijn laatste droom...

Ervaring en waarneming

Het is onmogelijk niet te geloven wat jij ziet, maar het is overeenkomstig onmogelijk te zien wat jij niet gelooft...

Hoe is vrede mogelijk in deze wereld?

God's Woord heeft beloofd dat vrede hier mogelijk is...

De wortel van alle kwaad

Jij bent eveneens vrij om je in mijn wederopstanding te verenigen....

Wat is dood?

Dood is het symbool van de angst voor God en Zijn Liefde is uitgewist met dit idee...

Als ik mezelf verdedig ben ik aangevallen

Les 135, uit het vierde gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...

Verzoening zonder opoffering

De boodschap van de kruisiging is erg simpel en volmaakt duidelijk, onderwijs louter liefde, want dat is wat jij bent...

Het wegnemen van de sluier

Naast jou staat iemand die jou de kelk van Verzoening aanbiedt, want de Heilige Geest is in hem...

Palmpasen

De belofte van de wederopstanding, het vieren van overwinning en het aanvaarden van de waarheid...